Λοιπά έγγραφα για την έκδοση αριθμού αναγνώρισης EORI.

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου (επικυρωμένο από δημόσια αρχή).
  • Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας ή το αρχικό καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις και ΦΕΚ* δημοσίευσης αυτών.
  • Πρόσφατη βεβαίωση μεταβολής-μετάταξης από την αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ
  • Πρακτικά του Νομικού Προσώπου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και ΦΕΚ** δημοσίευσης αυτών.

Aρχεία

Πατήστε στο καθένα από τα αρχεία,
για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.